راهنمای استفاده

به  نام  خدا در کلیپ زیر مثالی برای تهیه نقشه دروریل شرح داده می شود. در پائین صفحه توضیحات کامل داده شده است. مثال برای تهیه نقشه دروریل وآهن کشی ادامه ویدئو( آشنائی با نرم افزار) تهیه نقشه آهن کشی تذکر: اختلافات جزئی که در کادرها دیده می شود به علت بروز رسانی ها می…

enemad-logo