دقت نصب

نصب درو ریل آسانسور، مهمترین فاز عملیاتی در نصب آسانسور از نظر دقت کار می باشد. کیفیت حرکت آسانسور بستگی زیادی به نوع ریل و دقت در نصب و کارکرد نصاب دارد.

کیفیت فدای سرعت

دیده می شود متاسفانه خیلی از نصاب ها بدون نقشه شروع به نصب می کنند و موقعیت ریل کابین در چاه آسانسور را بی تآثیر می پندارند. در حالیکه موقعیت ریل کابین نسبت به عمق کابین تابع قوانینی است.

حرکت ایده آل

یک حرکت خوب و ایده آل برای کابین آسانسور، مستلزم این است که در هنگام حرکت، گشتاور زیادی از طرف کفشک ها به ریل وارد نشود. اگر خط مرکز ریل ها از مرکز ثقل کابین فاصله زیاد داشته باشد، پیچش های مخربی در هنگام پاراشوت در اتاقک کابین ایحاد می شود.

بهترین رویه

بهترین رویه این است که ابتداابعاد شاقول شده چاه آسانسور به دست آید، بعد یک نقشه دقیق از ریل و درب تهیه کردد و مطابق آن نسبت به برقراری پایه ریل اقدام شود.

نرم افزار طراحی آسانسور مینی لیفت دیزاینر می تواند در این رابطه بهترین دستیار نصاب و شرکت آسانسوری باشد.

چون اولا کلیۀ چیدمان های مورد نظر در یک چاه را به راحتی با نرم افزار طراحی آسانسور بردیا راد، ( مینی لیفت دیزاینر ) می توان تهیه کرد و در نهایت از مدل انتخاب شده ، برای نصب ریل و در استفاده نمود.

دانلود نرم افزار مینی لیفت دیزاینر

enemad-logo